آموزش class و id در CSS

آموزش class و id در CSS

 

Class و id خیلی برای cssها کاربردی هستند. این دو مدل به ما کمک میکنند که تغییرات را اعمال کنیم.

برای شروع کار دو صفحه html و css را مینویسیم.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>lesson6</title>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson7.css">
</head>
<body>
<div>
 <div>
  I'm a student<br>
  I'm a student<br>
  I'm a student
 </div>

 <div>
  I'm a teacher<br>
  I'm a teacher<br>
  I'm a teacher
 </div>

 <div>
  I'm a doctor<br>
  I'm a doctor<br>
  I'm a doctor
 </div>

 <div>
  I'm a engineer<br>
  I'm a engineer<br>
  I'm a engineer
 </div>

</div>

<ul>
 <li><a href="">students</a></li>
 <li><a href="">teachers</a></li>
 <li><a href="">doctors</a></li>
 <li><a href="">engineer</a></li>
</ul>
</body>
</html>

 

div{
 background-color: pink;
}

div::first-line{
 color: green;
}

div::first-letter{
 color: red;
 font-size: x-large;
}

 

آموزش class و id در css
 

id ها تغییرات را به صورت یکتا اعمال میکنند. یعنی شما میتوانید به هر المان در فایل .html خود یک id یکتا بدهید. به طور مثال:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>lesson6</title>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson7.css">
</head>
<body>
<div>
 <div id="student">
  I'm a student<br>
  I'm a student<br>
  I'm a student
 </div>

 <div id="teacher">
  I'm a teacher<br>
  I'm a teacher<br>
  I'm a teacher
 </div>

 <div id="doctor">
  I'm a doctor<br>
  I'm a doctor<br>
  I'm a doctor
 </div>

 <div id="engineer">
  I'm a engineer<br>
  I'm a engineer<br>
  I'm a engineer
 </div>

</div>

<ul>
 <li><a href="">students</a></li>
 <li><a href="">teachers</a></li>
 <li><a href="">doctors</a></li>
 <li><a href="">engineer</a></li>
</ul>
</body>
</html>

 

و همچنین باید در فایل css خود id ها را با # فراخوانی کنید و نام id را روربروی آن بنویسید.

 

div{
 background-color: pink;
}

div::first-line{
 color: green;
}

div::first-letter{
 color: red;
 font-size: x-large;
}

#student{
 font-size: 30px;
}

#doctor{
 color: aqua;
}

 

میبینید که رنگ aqua فقط به div با id دکتر اعمال شده و font-size فقط به id با نام student اعمال شده است.

class و id در css
 

حال بیاید از class استفاده کنیم. Class را در مواقعی استفاده میکنیم که میخواهیم تغییرات به صورت یکتا اعمال نشود.

برای مثال ببینید که به تمام div ها تنها یک class=”test” استفاده میکنیم.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>lesson6</title>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson7.css">
</head>
<body>
<div>
 <div id="student" class="test">
  I'm a student<br>
  I'm a student<br>
  I'm a student
 </div>

 <div id="teacher" class="test">
  I'm a teacher<br>
  I'm a teacher<br>
  I'm a teacher
 </div>

 <div id="doctor" class="test">
  I'm a doctor<br>
  I'm a doctor<br>
  I'm a doctor
 </div>

 <div id="engineer" class="test">
  I'm a engineer<br>
  I'm a engineer<br>
  I'm a engineer
 </div>

</div>

<ul>
 <li><a href="">students</a></li>
 <li><a href="">teachers</a></li>
 <li><a href="">doctors</a></li>
 <li><a href="">engineer</a></li>
</ul>
</body>
</html>

 

وقتی میخواهید از class در فایل css خود استفاده کنید باید از . استفاده کنید. و همچنین میتوانید اینجا از pseudo class استفاده کنید که از بین کلاس ها فقط برای مورد اول تغییر ایجاد شود. nth-child(1)

 

div{
 background-color: pink;
}

div::first-line{
 color: green;
}

div::first-letter{
 color: red;
 font-size: x-large;
}

#student{
 font-size: 30px;
}

#doctor{
 color: aqua;
}

.test:nth-child(1){
 background-color: purple;
}
آموزش کلاس در css
 

همچنین میتوانید کلاس ها در جایگاه زوج را زرد و جایگاه فرد را بنفش تعریف کنید. ۲n یعنی جایگاه های زوج و ۲n+1 جایگاه فرد.

 

div{
 background-color: pink;
}

div::first-line{
 color: green;
}

div::first-letter{
 color: red;
 font-size: x-large;
}

#student{
 font-size: 30px;
}

#doctor{
 color: aqua;
}

.test:nth-child(2n+1){
 background-color: purple;
}

.test:nth-child(2n){
 background-color: yellow;
}
آموزش class و id در css
 

در اینجا میخواهم با استفاده از لینک های درون لیست به شما آموزش دهم چگونه میتوانید با کلیک کردن بر روی هر موضوع از لیست، شما را به جای مشخص ببرد.

کافیست از id هر div برای این کار استفاده کرده و آن را به عنوان href هر تگ a تعریف کنید.

برای فهم بیشتر، تعدادی تگ <br> قرار داده ام که بین لیست و divها فاصله بیوفتد.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>lesson6</title>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson7.css">
</head>
<body>
<div>
 <div id="student" class="test">
  I'm a student<br>
  I'm a student<br>
  I'm a student
 </div>

 <div id="teacher" class="test">
  I'm a teacher<br>
  I'm a teacher<br>
  I'm a teacher
 </div>

 <div id="doctor" class="test">
  I'm a doctor<br>
  I'm a doctor<br>
  I'm a doctor
 </div>

 <div id="engineer" class="test">
  I'm a engineer<br>
  I'm a engineer<br>
  I'm a engineer
 </div>

</div>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<ul>
 <li><a href="#student">students</a></li>
 <li><a href="#teacher">teachers</a></li>
 <li><a href="#doctor">doctors</a></li>
 <li><a href="#engineer">engineer</a></li>
</ul>
</body>
</html>

 

میبینید که با فشردن هر لینک، شما به div مورد نظر انتقال پیدا میکنید.

 

 

برای دیدن آموزش های بیشتر جزوات CSS را دنبال کنید.

 

قسمت قبل آموزش (آموزش pseudo elements در CSS)

قسمت قبل آموزش (آموزش textها در css)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *