CCNP Data Center Application Centric

CCNP Data Center Application Centric

CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300-620 DCACI Complete Video Course

 

CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300-620 DCACI

دوره پیاده سازی زیرساخت متمرکز برنامه کاربردی سیسکو CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300-620 DCACI ، دانش و مهارت های لازم برای استقرار ،پیکربندی و مدیریت سوییچ های نکسوس در مد Cisco ACI و موارد دیگر را به متقاضیان ارائه می نماید.

CCNP Data Center ACI Implementation DCACI 300-620 (DCACI) Complete Video Course یک دوره ویدیویی منحصر به فرد است که درک کاملی از فناوری های مرکز داده ACI و همچنین آزمون مرکز داده CCNA DCACI ارائه می دهد.

دوره ویدیویی CCNP Data Center Application Centric کامل یک راهنمای جامع برای افرادی است که در حال پی‌گیری گواهی‌نامه مرکز داده CCNA Cisco با تمرکز بر ACI هستند. این دوره , پس از آماده کردن بینندگان برای موفقیت در امتحان, برای متخصصانی که می‌خواهند مهارت‌های لازم برای طراحی, پیکربندی و عیب‌یابی شبکه‌های مرکز داده‌ها با استفاده از سیسکو ACI را بیاموزند, سازماندهی شده‌است.

این دوره دارای دانش در سطح CCNA  است.

دوره  CCNP Data Center Application Centric  توسط عمار احمدی ارائه شده است که نزدیک به یک دهه است که با پارچه های ACI کار می کند. عمار ضمن ارائه تمام اطلاعات لازم برای موفقیت در امتحان، نمایش‌ها و راه‌حل‌هایی را ارائه می‌کند که برای موفقیت در امتحان لازم است.

سرفصل های دوره CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300-620 DCACI Complete Video Course :

ماژول 1: از مقدمه تا ابتدایی سازی
درس 1: تصویر بزرگ چرا ACI
درس 2: سخت افزار و توپولوژی های ACI
درس 3: راه اندازی یک پارچه ACI
درس 4: کاوش ACI
ماژول 2: اصول ACI
درس 5: درک اشیاء مستاجر
درس 6: درک سیاست های دسترسی
درس 7: پیاده سازی سیاست های دسترسی
درس 8: همپوشانی سیاست های مستاجر بر روی پورت ها
ماژول 3: اتصال خارجی
درس 9: L3Outs
درس 10: انتقال شبکه های موجود به ACI
ماژول 4: ادغام
درس 11: ادغام VMWare vSphere
درس 12: نمودارهای خدمات
ماژول 5: مدیریت و نظارت
درس 13: پیاده سازی مدیریت
درس 14: نظارت بر ACI با استفاده از Syslog و SNMP
درس 15: نظارت بر AAA و RBAC
ماژول 6: ACI Anywhere
درس 16: ACI Multi-Pod و Multi-Site
ماژول 7: آمادگی برای امتحان و یادگیری مستمر
درس 17: توصیه های آمادگی برای امتحان

معرفی دورهنمایش رایگان

ماژول مقدمهنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک کاستی های شبکه های سنتینمایش رایگان

درک مزایای ACI Part 1نمایش رایگان

Understanding the Benefits of ACI Part-2نمایش رایگان

آموزش اهدافنمایش رایگان

ACI Topologiesنمایش رایگان

APIC Clustersنمایش رایگان

Spine Hardware Optionsنمایش رایگان

برگ سخت افزار گزینه هانمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

برنامه ریزی فابریک ابتدایینمایش رایگان

Switch Discovery Processنمایش رایگان

فازهای کشف فابریکنمایش رایگان

Switch Discovery Statesنمایش رایگان

Initializing an ACI Fabric Part-1نمایش رایگان

Initializing an ACI Fabric Part-2نمایش رایگان

Pre Staging Switch Activationنمایش رایگان

پیکربندی Out of Band Managementنمایش رایگان

درک پس از راه اندازی ارتباطنمایش رایگان

Upgrading an ACI Fabricنمایش رایگان

Performing Configuration Backupsنمایش رایگان

Restoring Configurations from Backupsنمایش رایگان

Configuring NTPنمایش رایگان

Configuring DNS Lookupsنمایش رایگان

Taking a Look at COOP Configurationنمایش رایگان

-تبدیل فابریک پورت به پورت دسترسینمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

ACI Access Methodsنمایش رایگان

The ACI Object Modelنمایش رایگان

درک و مدیریت عیوبنمایش رایگان

Monitoring Policies in ACI[33] 4.5 Understanding Health Scoresنمایش رایگان

-درک و مدیریت رویدادهانمایش رایگان

درک و ستفاده گزارش های حسابرسینمایش رایگان

ماژول مقدمهنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

Challenge of Designing around Subnet Boundariesنمایش رایگان

درک اشیاء ساسی در مستاجراننمایش رایگان

Classifying Endpoints into EPGنمایش رایگان

قرارداد امنیت اجرای مبانینمایش رایگان

فعال کردن L3 Connectivity Outside the Fabricنمایش رایگان

Tenant Hierarchy in Reviewنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

استخرهای درکنمایش رایگان

درک دامنه هانمایش رایگان

VLAN Pool and Domain Design Examplesنمایش رایگان

درک AAEPsنمایش رایگان

اجرای پول ها، دامنه ها و AAEPنمایش رایگان

درک رابط سیاست‌هانمایش رایگان

Groups Understanding Interface Policyنمایش رایگان

Understanding Interface Policy Groupsنمایش رایگان

Sample Interface Policies and Policy Groupsنمایش رایگان

Implementing Interface Policiesنمایش رایگان

درک سیاست سوئیچنمایش رایگان

Groups Understanding Switch Policyنمایش رایگان

Mapping Interface Policy Groups to Portsنمایش رایگان

Sample Switch and Interface Profile Designsنمایش رایگان

اجرای نمایه و انتخاب کنندگاننمایش رایگان

Access Policies and Tenancy in Reviewنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

Configuring Individual Portsنمایش رایگان

Modifying QoS Settingsنمایش رایگان

Configuring Port Channelsنمایش رایگان

Configuring vPC Domains and vPCsنمایش رایگان

Configuring Fabric Extendersنمایش رایگان

Configuring Breakout Portsنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

ACI Endpoint Learning and Forwardingنمایش رایگان

Implementing Basic Tenant Policies Part 1نمایش رایگان

Implementing Basic Tenant Policies Part 2نمایش رایگان

Deploying a 2 Tier Application Part 1نمایش رایگان

Deploying a 2 Tier Application Part 2نمایش رایگان

Deploying a 2 Tier Application Part 3نمایش رایگان

Deploying a 2 Tier Application Part 4نمایش رایگان

پیکربندی AAEP EPGنمایش رایگان

Verifying Endpoint Learning and Forwardingنمایش رایگان

ماژول مقدمهنمایش رایگان

اهداف آموزشینمایش رایگان

L3Out Fundamentalsنمایش رایگان

بازتابگر مسیر 9.2 MP BGPنمایش رایگان

پیاده سازی EIGRP L3Outنمایش رایگان

برچسب گذاری مسیرهانمایش رایگان

پیاده سازی OSPFv2 L3Outنمایش رایگان

تنظیمات اعضای گروه ترجیحینمایش رایگان

تنظیم معیارهای OSPF و انواع متریکنمایش رایگان

صلاح L3Out برای همتاسازی فایروالنمایش رایگان

پیاده سازی OSPFv3 L3Outsنمایش رایگان

پیاده سازی BGP L3Outs قسمت 1نمایش رایگان

یاده سازی BGP L3Outs قسمت 2نمایش رایگان

پیاده سازی BGP L3Outs قسمت 3نمایش رایگان

پیاده سازی BFD در L3Outsنمایش رایگان

پیاده سازی رشته های جامعه BGPنمایش رایگان

اجرای فیلترینگ مسیرنمایش رایگان

تبلیغات مسیرهای پیش فرض از طریق L3Outsنمایش رایگان

اعطای دسترسی متفاوت به کاربران خارجی قسمت 1نمایش رایگان

اعطای دسترسی متفاوت به کاربران خارجی قسمت 2نمایش رایگان

اعطای دسترسی متفاوت به کاربران خارجی قسمت 3نمایش رایگان

اعطای دسترسی متفاوت به کاربران خارجی قسمت 4نمایش رایگان

استفاده از بیت تثبیت شده در قراردادهانمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

10.1 Spanning Tree and ACIنمایش رایگان

درک شبکه محور استقرارنمایش رایگان

Tenant Design Considerations for Migrationsنمایش رایگان

ACI and STP TCNنمایش رایگان

Comparing EPG Extensions and L2Outsنمایش رایگان

Implementing EPG Extensionنمایش رایگان

Implementing Protections Against STP TCNsنمایش رایگان

Migating Overlapping VLANs into ACI Part 1نمایش رایگان

Migating Overlapping VLANs into ACI Part 2نمایش رایگان

Implementing L2Outs Part 1نمایش رایگان

Implementing L2Outs Part 2نمایش رایگان

Migating Default Gateways into ACIنمایش رایگان

ماژول مقدمهنمایش رایگان

آموزش اهدافنمایش رایگان

vSphere Networking Primerنمایش رایگان

Implementing Basic Connectivity to ESXi Servers Part 1نمایش رایگان

Implementing Basic Connectivity to ESXi Servers Part 2نمایش رایگان

Implementing Basic Connectivity to ESXi Servers Part 3نمایش رایگان

Implementing VMM Integration Part 1نمایش رایگان

Implementing VMنمایش رایگان

Implementing vSwitch Policiesنمایش رایگان

Pushing Port Groups to vCenter Part 1نمایش رایگان

Pushing Port Groups to vCenter Part 2نمایش رایگان

Integrating a VDS into Dual port Servers Part 1نمایش رایگان

Integrating a VDS into Dual port Servers Part 2نمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

Service Graph Basicsنمایش رایگان

Service Graph Design Optionsنمایش رایگان

حالت‌های استقرارنمایش رایگان

Implementing Unmanaged Firewall Service Graphs Part 1نمایش رایگان

ماژول مقدمهنمایش رایگان

Implementing Unmanaged Firewall Service Graphs Part 2نمایش رایگان

Implementing Managed Firewall Service Graphs Part 1نمایش رایگان

Implementing Managed Firewall Service Graphs Part 2نمایش رایگان

Implementing Managed Firewall Service Graphs Part 3نمایش رایگان

Implementing Managed Firewall Service Graphs Part 4نمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

Enforcing Custom Contracts for OOB Managementنمایش رایگان

درک Inband Managementنمایش رایگان

Access Policies for Inband Managementنمایش رایگان

تخصیص IP و EPG به Inband Managementنمایش رایگان

فعال کردن Inband Communication via L3Outs and Contractsنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک سیستم پیام هانمایش رایگان

پیاده سازی Basic Syslog Forwardingنمایش رایگان

Implementing Syslog in Multi Tenant Environmentsنمایش رایگان

درک SNMPنمایش رایگان

Configuring ACI for SNMPنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

درک امنیتی دامنه هانمایش رایگان

درک امتیازها و نقشنمایش رایگان

Creating Local Users and Assigning Accessنمایش رایگان

نقش و دسترسی کاربر بهینه سازینمایش رایگان

جرای مسئول RBAC قوانیننمایش رایگان

درک ورود دامنه هانمایش رایگان

Configuring ACI for LDAP Authenticationنمایش رایگان

Configuring ACI for TACACS Authentication and Authorizationنمایش رایگان

Understanding the Required ISE Configurationنمایش رایگان

ماژول مقدمهنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

ACI Multi Pod Use Casesنمایش رایگان

Basic Demo of Multi Site Orchestratorنمایش رایگان

ACI Multi Site Use Casesنمایش رایگان

Comparing Multi Site and Multi Podنمایش رایگان

ماژول مقدمهنمایش رایگان

اهداف یادگیرینمایش رایگان

آمادگی مشاوره امتحاننمایش رایگان

مراحل بعدینمایش رایگان

CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300 620 DCACI_ خلاصهنمایش رایگان

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “CCNP Data Center Application Centric”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رایگان

رایگان

دوره پیاده سازی زیرساخت متمرکز برنامه کاربردی سیسکو CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300-620 DCACI ، دانش و مهارت های لازم برای استقرار ،پیکربندی و مدیریت سوییچ های نکسوس در مد Cisco ACI و موارد دیگر را به متقاضیان ارائه می نماید.

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 0
تاریخ انتشار: 13 آبان 1400آخرین بروزرسانی: 8 آذر 1400تعداد بازدید: 590
مدرس

Melika Mohit

رایگان

رایگان